ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ (SFCR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ

21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (SFCR) ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ (Canada Gazette), ਭਾਗ I ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2018 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਰਵੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (SFCR) ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਆਯਾਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ) ਲਈ DRC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। DRC ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਵਾਗ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ DRC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, DRC ਨੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ, SFCR ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2 – ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, DRC ਦੇ SFCR ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ DRC ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-01-21/html/reg1-eng.php#reg